Polityka prywatności

1. Informacje ogólne
1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url:
http://funcolor.pl
2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: "FUN
COLOR" ANETTA KRYSTOCHOWICZ z siedzibą w Kurzętnik 13-306, ul. Henryka
Sienkiewicza 19a
3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: funcolor@funcolor.pl
4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do
danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
o Obsługa zapytań przez formularz
6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich
zachowaniu w następujący sposób:
o Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają
wprowadzone do systemów Operatora.
o Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw.
„ciasteczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora
1. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego
oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych
osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów
programistycznych.

3. Hosting
1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora:
home.pl

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych
1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane
osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z
Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze.
Dotyczy to takich grup odbiorców:
o upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w
celu realizacji celu działania strony
2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest
to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi
przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych
marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
o dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
o ich sprostowania,
o usunięcia,
o ograniczenia przetwarzania,
o oraz przenoszenia danych.
4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania
wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu
wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie
mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych
podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i
wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi
Serwisu.
7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na
zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia
usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora
marketingu bezpośredniego.
8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu
przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich
poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach
1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane
osobowe, o ile zostaną one podane.
2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie
czasu, adres IP).
3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą
powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego
formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz
adresu url strony zawierającej formularz.
4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji
konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia
serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo
kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

6. Logi Administratora
1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu.
Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe
1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google
Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do
operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje.
Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.
W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć
reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające
z plików cookies przy pomocy narzędzia:
https://www.google.com/ads/preferences/
2. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie
przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać
złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia,
jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od
Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań
jest włączona obsługa plików cookie.
3. Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje,
że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim
zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec
których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych
dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na
wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.
4. Operator stosuje rozwiązanie badające zachowanie użytkowników poprzez
tworzenie map ciepła oraz nagrywanie zachowania na stronie. Te informacje są
anonimizowane zanim zostaną przesłane do operatora usługi tak, że nie wie on
jakiej osoby fizycznej one dotyczą. W szczególności nagrywaniu nie podlegają
wpisywane hasła oraz inne dane osobowe.
5. Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w
odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po
odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie
korespondencji handlowej od Operatora.
6. Operator może stosować profilowanie w rozumieniu przepisów o ochronie
danych osobowych